പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം മെയ് 26ന് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ യഥാർത്ഥ പകർപ്പ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ സൂക്ഷിക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു