ബിബിസി ഒരു സ്വതന്ത്ര ടെലിവിഷൻ കോർപ്പറേഷനല്ല; പലപ്പോഴും പത്രപ്രവർത്തന തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതകൾ അവഗണിക്കുന്നു: റഷ്യ

ബിബിസി ഒരു സ്വതന്ത്ര ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ കോർപ്പറേഷനല്ല, മറിച്ച് ആശ്രിതത്വമുള്ള ഒന്നാണ്, പലപ്പോഴും പത്രപ്രവർത്തന തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതകൾ അവഗണിക്കുന്നു