അതിഥികൾക്കിടയിലൂടെ വീട്ടിൽ കയറി; നൂറു പവൻ കവർന്ന മോഷ്ടാക്കളെ തേടി പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരത്ത് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ക്രിമിനലുകളെയും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. ഫോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷാഡോ