രാജ്യസഭയിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ കേവലം 3 സീറ്റുകൾ മാത്രം

ഈ മാസം ആദ്യം 56 സീറ്റുകളിൽ 41 എണ്ണത്തിലും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 15 സീറ്റുകളിലേ