ഗോവിന്ദൻ മാഷ് താത്വിക അവലോകനം നടത്തി സിപിഎമ്മിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു: കെ മുരളീധരൻ

അപ്പം വിറ്റ് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മാഷിന് കണക്കുമറിയില്ല, സിദ്ധാന്തവുമറിയില്ല. വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സമരം തുടരും