സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്ത 4 ഉക്രെയ്ൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി റഷ്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു

ഉക്രെയ്നിലെ ലുഗാൻസ്ക്, ഡൊനെറ്റ്സ്ക്, കെർസൺ, സപ്പോരിജിയ പ്രദേശങ്ങൾ റഷ്യൻ സൈന്യം കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്