ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് ദാതാവ്; സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള 5 പ്രധാന വസ്തുതകൾ അറിയാം

മ്യാൻമറിലെ യാങ്കൂണിൽ തൊഴിലാളിയായാണ് സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശേഷം 1988-ൽ അദ്ദേഹം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ലോട്ടറി