മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ ശിവക്ഷേത്ര അടിത്തറ കണ്ടെത്തി

ഒരുകാലത്ത് കല്യാണി ചാലൂക്യരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ഈ പ്രദേശം സങ്കീർണ്ണമായ ശിൽപങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന് പേരുകേ