എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു വഴി ജാതി സെൻസസ്: ജയറാം രമേശ്

1951-ലെ സെൻസസ് മുതൽ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള സെൻസസിലെ ജാതി വിഭാഗം ഇല്ലാതാക്കിയതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു