എന്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നിയമമന്ത്രി വിവരംകെട്ടവൻ: ഗവർണർ

മദ്യ വില്‍പനയും ലോട്ടറിയുമാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രധാന വരുമാനം. പരിധി ലംഘിക്കരുതെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.