കേരളം ഇപ്പോൾ വ്യവസായമേഖലയിലും വൻകുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു; സിപിഎം

വ്യാവസായികകേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സംരംഭകവർഷം പദ്ധതി എന്ന് പ്രസ്താവന പറയുന്നു.