പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം അധിക്ഷേപം കേൾക്കുന്നു; എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തി അഭിനന്ദനവും ആദരവും അർഹിക്കുന്നു: കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യുന്ന കഠിനവും അപകടകരവുമായ ജോലികൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നു