ലോകത്ത് ആദ്യം; പന്നിയുടെ കിഡ്നി രോഗിക്ക് മാറ്റിവെച്ചു

ബോസ്റ്റണിൽ വൃക്ക മാറ്റിവച്ചത് കേംബ്രിഡ്ജിലെ ഇജെനിസിസ് സൃഷ്ടിച്ച പന്നിയിൽ നിന്നാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ പന്നികളെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസിനെ പ്രതിരോധി