ഗുസ്തിക്കാർക്ക് ഖാപ്‌സ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ; ആവശ്യമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ സമീപിക്കും

ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഞങ്ങൾ ഗുസ്തിക്കാർക്കൊപ്പമാണ്, അവർ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അവരുടെ