തമിഴ് ചിത്രം ‘പയ്യ 2’ വിൽ കാർത്തിയ്‌ക്കൊപ്പം നായികയായി ജാൻവി എത്തില്ല

ജാനവി ഒരു തമിഴ് സിനിമയുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് നിർമ്മാതാവ് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.