വായ്പ തിരിച്ചടവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയല്ല: കർണാടക ഹൈക്കോടതി

പ്രോസിക്യൂഷന്റെ തെളിവുകൾ പ്രേരണ സ്ഥാപിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് വാദിച്ചു, വായ്പ തിരിച്ചടവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്നതല്ലെന്ന്