രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമത്തിൽ കർണാടക; ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മോദി സർക്കാർ വിസമ്മതിക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ്

പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ആവശ്യമായ 2.28 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ അരി കിലോയ്ക്ക് 34 രൂപയ്ക്ക് കർണാടക സർക്കാരിന് വിൽക്കാൻ