പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് ഘടനയിലും സുരക്ഷയിലും വലിയ കുറവുണ്ട്: കനിമൊഴി

പിടിയിലായവരെ കുറിച്ച് പോലീസ് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. " പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് തന്നെ സുരക്ഷാ പിഴവുണ്ടെന്ന്