ദുബായ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2024: സെമിയിൽ കലിൻസ്‌കായ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ സ്വിറ്റെക്കിനെ അട്ടിമറിച്ചു

രണ്ടാം സെറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്വിറ്റെക് പിഴവുകൾ ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നു. നിരാശനായ സ്വീടെക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ റാക്കറ്റ് നിലത്തേക്ക്