സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ നഗരസഭകളിലും കെ സ്മാര്‍ട്ട് പദ്ധതിക്ക് ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് തുടക്കം; മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ നഗരസഭകളിലും ഡിജിറ്റല്‍ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയില്‍ കെ സ്മാര്‍ട്ട് പദ്ധതിക്ക് ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് തുടക്കമാകുമെന്ന് മന്ത്രി