മണിപ്പൂർ കലാപം: കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ ജൂലൈ 24ന് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം ‘ഇന്ത്യ’ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും

വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യം പ്രസ്താവന നടത്തണമെന്നും അതിനുശേഷം ചർച്ച നടത്താമെന്നും പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, വിഷയത്തിൽ മോദിയുടെ