ഭൂമിയുടെ തകർച്ച വർദ്ധിക്കുന്നത് അതിവേഗം; ജോഷിമഠ് 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 5.4 സെന്റീമീറ്റർ താഴ്ന്നു

സബ്‌സിഡൻസ് ബാധിച്ച ഹോട്ടൽ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. നഗരത്തിലെ 700 ഓളം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വിള്ളലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്