ഫലിതമായി പറഞ്ഞത് പ്രസ്താവനയാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചു; ഇനി രാഷ്ട്രീയ അഭിമുഖങ്ങള്‍ നല്‍കില്ലെന്ന് കവി സച്ചിദാനന്ദൻ

ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു സച്ചിദാനൻ്റെ വിമർശനം. സച്ചിദാനന്ദൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ വിമർശിച്ചു എന്ന തലകെട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ