എന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു: ഡികെ ശിവകുമാർ

ഞാൻ മേധാവിയായ എന്റെ പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ എന്റെ മക്കളോടും ഭാര്യയോടും ബന്ധുക്കളോടും ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ

ജയ്‍ഹിന്ദ് ചാനലിന് സിബിഐ നോട്ടീസ്

എന്നാൽ, സിബിഐ നോട്ടീസ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലെന്ന് ജയ് ഹിന്ദ് പ്രതികരിച്ചു.ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്നും നിയമപരമായി