ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ;121 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിരക്ഷരർ; 647 പേർ മാത്രം എട്ടാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചു

ആറാം ഘട്ടത്തിൽ, 332 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 5 മുതൽ 12 വരെ ഗ്രേഡുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, 487 പേർ