പത്തടി ഉയരം 800 കിലോ ഭാരം; റോബോട്ടിക് ആനയെ നടയിരുത്താനൊരുങ്ങി തൃശൂരിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം

ഇത്തരത്തില്‍ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും അപകടരഹിതവുമായ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നാണ് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളുടെ അഭിപ്രായം.