ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തമായ വീണ്ടെടുക്കൽ നടത്തി: ആർബിഐ ഗവർണർ

2022 ഡിസംബറിലെ എഫ്‌എസ്‌ആറിന്റെ അവസാന ലക്കം മുതൽ, ആഗോള, ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ സംവിധാനങ്ങൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ പാതകൾ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,