മൊബൈല്‍ ഫോണുകളുടെ ഐ.എം.ഇ.ഐ. നമ്ബര്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്കു മുന്‍പ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമാക്കി കേന്ദ്രം

2023 ജനുവരി 1 മുതല്‍ രാജ്യത്ത് വില്‍ക്കുന്ന എല്ലാ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളുടെയും ഐ.എം.ഇ.ഐ. നമ്ബര്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്കു മുന്‍പ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന്