നഗ്നയായി അഭിനയിക്കാൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഭയം മാറ്റി പിന്തുണ നൽകിയത്: ശരണ്യ പ്രദീപ്

ഈ സീൻ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശരണ്യ പ്രദീപ്. സിനിമയിൽ ഈ സീനിൽ അഭി