വായു മലിനീകരണം വർദ്ധിക്കുന്നു; ജനങ്ങളോട് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന് തായ്‌ലൻഡ്

വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ (മലിനീകരണം നേരിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ) തീവ്രമാക്കേണ്ടതുണ്ട്