കീർത്തി സുരേഷ് തന്റെ ഹൈസ്‌കൂൾ പ്രണയിതാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ? സത്യം അറിയാം

ഇപ്പോൾ കീർത്തി തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റുകളുടെ തിരക്കിലായതിനാൽ വിവാഹത്തെ തൽക്കാലം മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.