ബിജെപി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം അസമിൽ കയ്യേറ്റം ആരോപിച്ച് ഒഴിപ്പിച്ചത് 4,449 കുടുംബങ്ങളെ

കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും ബിജെപി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെയാണ് ശർമ്മ അസമിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായത്.