രാഹുൽ ഗാന്ധി ഫ്ലയിങ് കിസ് നൽകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല: ബിജെപി എംപി ഹേമമാലിനി

മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രാഹുൽ രൂക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് ഫ്ലയിംഗ് കിസ്