രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പ്രധാനമാണ്: വിദ്യാ ബാലൻ

ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെകാണേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോ, ജീവിത പങ്കാളിയോ മകനോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും