വിജയം ഉറപ്പ്; കർണാടകയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കാണുക: എച്ച്‌ഡി ദേവഗൗഡ

ചില ആളുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ തൂക്കുസഭയാണ്. അതേ സമയം എല്ലാ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചും ചില സർവേകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.