രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിദ്വേഷം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം; ഇതിനായി മോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഇഡി, സിബിഐ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ എപ്പോഴും തനിക്ക് പിന്നാലെയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഒവൈസിക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും