കർഷകരുടെ ഡൽഹി ചലോ മാർച്ച് ; 7 ജില്ലകളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റും ബൾക്ക് എസ്എംഎസും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഹരിയാന സർക്കാർ ഉത്തരവ്

അംബാല, കുരുക്ഷേത്ര, കൈതാൽ, ജിന്ദ്, ഹിസാർ, ഫത്തേഹാബാദ്, സിർസ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഫെബ്രുവരി 11 രാവിലെ 6 മുതൽ ഫെബ്രുവരി