രാജസ്ഥാനിലും ഹരിയാനയിലും ബിജെപിക്ക് സീറ്റുകള്‍ കുറയുമെന്ന് സര്‍വേ

രാജസ്ഥാനിലെ ചുരു, ബാര്‍മര്‍,ടോങ്ക്, ദൗസ, നഗൗര്‍, കരൗളി എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലും സമാന അവസ്ഥയാണെന്ന് സര്‍വേയില്‍ പറയുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന്