ഹിന്ദുക്കൾ ഹലാൽ മാംസം കഴിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം: കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ്

ഉത്തർപ്രദേശിനോട് ചേർന്നുള്ള യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് 'ഹലാൽ' എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ

ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധിക്കണം; കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു

യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ കീഴിലുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ "ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും ഹലാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ