30,000 കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ ലേലം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം

സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലെ ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച്