പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധം; കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ഉത്തരവ്‌ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കൊവിഡ്‌ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്‌ എല്ലാ ആളുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്‌.