ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികളും നയങ്ങളും ദരിദ്രർക്കും അധഃസ്ഥിതർക്കും ശക്തി പകർന്നു: പ്രധാനമന്ത്രി

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യം ഭരിച്ചവരുടെ മുഖമുദ്രയായ അഴിമതി, ചങ്ങാത്തം, ജാതീയത, വർഗീയത, വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയുടെ സംസ്കാരത്തി

മോദിയിലൂടെ പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള സദ്ഭരണമാണ് 10 വർഷം രാജ്യം കണ്ടത്: വി മുരളീധരൻ

പൊതുജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള സദ്ഭരണമാണ് 10 വർഷം രാജ്യം കണ്ടതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാപ്പിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ