പെറുവിൽ അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ ആക്രമണം; വെടിയുണ്ടകൾക്ക് ഫലമില്ല; അവകാശവാദവുമായി ഗ്രാമവാസികൾ

ആമസോണിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നാനയ നദിയുടെ പോഷകനദികളുടെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് സ്വർണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആക്രമണം