കൗമാരക്കാരിയെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു; ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുറ്റവാളിക്ക് 11 വയസ്സ്

ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രതിക്ക് 11 വയസ്സുണ്ട്. പ്രതികൾ വളരെ ചെറുപ്പമായതിനാൽ, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും