ഗണേഷ് കുമാറിന് സിനിമാ വകുപ്പ് കൂടി വേണം; ആവശ്യവുമായി കേരള കോൺഗ്രസ് ബി

ഗണേഷ് കുമാറിന് ഗതാഗതവും കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് തുറമുഖ വകുപ്പുമാകും ലഭിക്കുക എന്നാണ് സൂചനകൾ. രണ്ടാം ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ