247 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പ്രാണിയുടെ ഫോസിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി

247 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് - ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് - ഉണ്ടായ ലാർവയുടെ സംരക്ഷിത ഫോസിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ