പാട്ടകൊട്ടിയാലും ടോര്‍ച്ചടിച്ചാലും ശാസ്ത്ര വളര്‍ച്ചയുണ്ടാകില്ല; രാജ്യത്ത് മതേതര മൂല്യങ്ങള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി

ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ അവകാശവാദമാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശാസ്ത്രമല്ല മതമാണ് രാജ്യപുരോഗതിയെന്ന് പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിന്റെ