ഹിന്ദുക്കൾ ഹലാൽ മാംസം കഴിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം: കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ്

ഉത്തർപ്രദേശിനോട് ചേർന്നുള്ള യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് 'ഹലാൽ' എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ