ലോകത്തിലെ നാലിൽ ഒരാൾ 2035ഓടെ ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടും: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മന്ത്രി

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മൂലം 2035-ഓടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നാലിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം