ജനറേഷൻ ഇസഡ്: 18-നും 25-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള അമേരിക്കക്കാരിൽ നാലിൽ ഒരാൾ LGBTQ; സർവേ

വ്യക്തിഗത സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത്തരം വിവാഹങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതേസമയം സ്വവർഗ ദമ്പതികൾക്ക്